loader image

واحد مدیریت پروژه

واحد مدیریت پروژه (PMO) از جمله بخش های کلیدی در شرکت پرتوصنعت پاژ به عنوان یک شرکت دانش بنیانِ پروژه محور است که هرگونه تصمیم گیری در خصوص اجرای امور و شدت بخشیدن به روند اجرای بخش هایی از پروژه ها بر عهده دارد. این مهم نیازمند وجود اطلاعات تحلیلی و میدانی از وضعیت پروژه ها است که با وجود بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه را میسر خواهد شد.
این واحد با به کارگیری دانش، مهارت، ابزار و تکنیک های لازم فعالیت های اجرایی پروژه را به منظور نیل به اهداف پروژه و انتظارات کارفرما هدایت کرده و مسئول هماهنگی و ایجاد ارتباط بین واحدها بوده و کلیه ارتباطات میان شرکت و کارفرما را به عهده دارد.
با توجه به حجم و تنوع زیاد پروژها از لحاظ فرآیند های تولیدی، مواد اولیه، تجهیزات و تخصص های مورد نیاز و در نتیجه پیچیدگی و سختی کنترل همزمان آنها واحد PMO با بهره مندی از کارشناسان متخصص در زمینه های مکانیک و مهندسی صنایع با استفاده از ابزارهای کنترلی مناسب، تمامی مراحل پروژه را از شروع تا پایان مطابق استاندارد بین المللی PMBOK برنامه ریزی، کنترل و مدیریت می نماید.
تیم مدیریت پروژه در این واحد با استفاده از نرم افزار های تخصصی Microsoft Project , Primavera و مجموعه نرم افزارهای عمومی در این زمینه پروژه های شرکت را برنامه ریزی، کنترل و مدیریت نموده و با بهره مندی از سامانه های آنلاین و برگزاری جلسات مدون به صورت هفتگی در قالب های پیش فرض مطابق با پروژه ها، تلاش مستمری در جهت بهبود روند آن ها دارد.

ارسال این صفحه به دیگران
ارتباط با مدیر این واحد: