loader image

هیئت مدیره شرکت پرتو صنعت پاژ

هیئت مدیر پرتو صنعت

1398
بهمن 22

مهندس حسین خطیبی – مدیر عامل

مهندس حسین خطیبی – مدیر عامل
بهمن 21

مهندس رضا قویدل جعفری – رئیس هیئت مدیره

مهندس رضا قویدل جعفری – رئیس هیئت مدیره
  • مدیر عامل
  • مدیر دپارتمان مهندسی
  • مدیر دپارتمان R & D
بهمن 20

مهندس علی اژدری مدیر کارخانه

بهمن 19

مهندس مجتبی خطیبی – مدیر بازرگانی

بهمن 18

مهندس علی خطیبی – مدیر واحد اپتیک

ارسال این صفحه به دیگران