loader image

عقد قرارداد ایران و هند مابین شرکت پرتو صنعت پاژ و تیریونی توربین

ارسال این خبر به دیگران
ارتباط با مدیر این واحد: